Kårstämma 2021

Välkomna på årets kårstämma söndag den 23 maj!

Stämman kommer att genomföras digitalt. Se till att läsa igenom handlingarna innan stämman, då vi bara kommer gå igenom dessa kortfattat under mötet.

Anslut till videomötet genom att klicka på den här länken: https://meet.google.com/oda-fabh-mvb

Längre ner på denna sidan finner du en dagordning.

Stämmohandlingar:

 

Dagordning, kårstämma 2021

23/5, kl: 13-14 – Digitalt via Google Meets

Härmed kallas samtliga medlemmar i Vallentuna scoutkår till 2021 års kårstämma (årsmöte) söndagen den 23:e maj klockan 13:00 digitalt via verktyget Google Meets

Tider:

13.00 – Stämman börjar.

14.00 – Stämman avslutas

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för det närmast föregående verksamhetsåret 
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 13. Val av kårordförande och vice kårordförande
 14. Val av kassör
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa om tillämpligt:
 18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa
 19. Val av valberedning
 20. Mötet avslutas